Dienstverlening wzc

Dienstverlening

Verpleging & verzorging

Per 2 woningen staat een zorgteam van verpleegkundigen en zorgkundigen in voor de dagelijkse verzorging. Het zorgteam houdt rekening met de wensen, noden en verwachtingen van de bewoners. De continuïteit van de zorg en dus ook het veiligheidsgevoel voor de bewoners, wordt bovendien gewaarborgd door een permanente aanwezigheid van verplegend personeel. De woningverantwoordelijke is de spilfiguur van het team en is verantwoordelijk voor het hulp- en dienstverleningsaanbod op de afdeling. Zij is het aanspreekpunt voor bewoners en familieleden. Zij leidt het team van zorgkundigen, verpleegkundigen e.a., opdat er een aangenaam en veilig leefklimaat wordt gecreëerd voor de bewoners.

Paramedici

Kinesitherapie zien wij als een essentieel onderdeel van de totale zorg. We vinden beweging belangrijk om soepel en sterk te blijven.
Daarom bieden wij individuele therapiemomenten aan, dit steeds op voorschrift van de behandelende arts.
Ook groepsactiviteiten dragen wij hoog in het vaandel. Wij turnen, “zwemmen”, wandelen, organiseren Sportik (een sportuurtje voor de echte sporters)

Ergotherapie is het mogelijk maken mensen te laten deelnemen aan alledaagse activiteiten die voor hen zinvol zijn en hen voldoening geven”.
Indien iemand een beperking heeft kan ergotherapie helpen: dit door middel van extra oefenen of door het gebruik van een hulpmiddel. De ergotherapeute werkt zowel op fysiek als op cognitief vlak, individueel of in groep.

De logopediste probeert zorgbehoevende bewoners te ondersteunen op communicatief vlak, bij het eetgebeuren en het slikken, opdat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in een thuisvervangende omgeving.

Dagbesteding

De zinvolle tijdsbesteding wordt georganiseerd door de dagbesteders.
De activiteiten kunnen individueel zijn, in groep in de woning of in de cafetaria voor alle bewoners.

Onze dienst dagbesteding geeft waar nodig ondersteuning aan het welbevinden binnen de woningen. De activiteiten in de woningen variëren van woning tot woning, naargelang de interesses van de bewoners.
Daarnaast organiseert onze dienst dagbesteding op regelmatige tijdstippen grotere activiteiten.

De activiteiten van iedere dag worden op de borden in de woningen aangekondigd met uur en plaats. Uw familie en vrienden zijn eveneens welkom en hun deelname aan activiteiten is gratis behalve als dit vooraf anders werd aangekondigd.

Medisch

De bewoners kunnen hun vertrouwde huisarts behouden wanneer zij opgenomen worden in het woon- en zorgcentrum.

Het woon- en zorgcentrum heeft ook een coördinerend en raadgevens arst (CRA). De CRA coördineert de samenwerking tussen de huisartsen en het woon- en zorgcentrum en staat de huisartsen op vraag bij in de medische opvolging van hun patiënten (vaccinatiebeleid, preventie van infectieziekten, complexe zorgvragen, moeilijk hanteerbaar gedrag,…)

De coördinerend en raadgevend arts heeft een adviserende functie.

Palliatieve zorg

Floordam heeft een palliatief zorgbeleid uitgewerkt. Wanneer de bewoner in toenemende mate zorgbehoevend wordt, gaat veel aandacht naar het aanbieden van comfortzorg en naar het begeleiden van de bewoner en zijn familie.

De palliatieve zorgen worden opgevolgd door het palliatief supportteam. Dit team is multidisciplinair samengesteld. Per team is 1 zorgkundige die deeltijds vrijgesteld wordt om bewoners in palliatieve fase en hun familie te begeleiden en bij te staan.

Comfortzorg

Wij willen een optimale comfortzorg bieden door samen met de huisarts, familie, verpleging en natuurlijk met de bewoner zelf overleg te plegen en een aangepast zorgenplan op te stellen.

Het bestrijden van pijn en onaangename symptomen komen op de eerste plaats. Hiernaast wordt de begeleiding bij emotionele, geestelijke en sociale noden zeker niet vergeten. Klaarstaan voor de familie en ze de kans geven om mee te werken aan de verzorging, hen een luisterend oor bieden, zijn voor ons heel belangrijk!
Referentiepersoon palliatieve zorgen

Referentiepersoon

De referentiepersoon palliatieve zorgen geeft mee vorm aan de begeleiding en verzorging van de bewoners in de palliatieve levensfase. Haar opdracht is het creëren van een zo comfortabel mogelijk verblijf van de bewoner in de palliatieve levensfase. Daarnaast bestaan haar taken uit het begeleiden van de bewoner en hun familie, het bijwonen van overlegmomenten en extra ondersteuning bieden aan de bewoner en de familie in de terminale fase en bij het overlijden.

Dementie

De referentiepersoon dementie engageert zich om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen.

Zij is het aanspreekpunt voor bewoners, familie en personeel voor alles wat met dementie te maken heeft.

Pastorale werking

Floordam vervult zijn opdracht vanuit een christelijke inspiratie. Het pastorale team bestaat uit de pastoor, de diaken, een zuster, de pastorale medewerkster, de directie

Eucharistieviering

Zaterdag is er een viering in de kapel. Kerkelijke hoogdagen worden op gepaste wijze gevierd in het woon- en zorgcentrum. Naast de liturgische taken staat het pastorale team ook dichtbij de bewoners.

Pastoraal Team

Tijdens de talrijke bezoekjes aan de bewoners staat het pastoraal team de bewoners bij tijdens hun verblijf in het woon- en zorgcentrum.
Kleine zaken zoals een bemoedigend gesprek, een schouderklop, handdruk of een warme ‘goeie dag’ doet veel bewoners deugd en laat hen dikwijls opfleuren.

Ondersteunende diensten

Maaltijden

De catering zorgt voor de aanlevering van de ingrediënten van de maaltijden die in de woningen bereid worden.

De warme maaltijd wordt vers bereid in de keuken van de woning door de woningassitent.
Er is een wekelijks menu met een grote variëteit aan verschillende producten. Deze menu wordt aangepast in functie van diëten en/of slikproblemen.

Hulpbehoevende bewoners kunnen rekenen op aangepaste hulp door het verzorgend personeel.

Onderhoud

Een ploeg van onderhoudsmedewerkers staan in voor de orde en netheid van de kamers alsook van het hele huis.

Volgens een vast schema worden de kamers dagelijks gereinigd en wekelijks of indien nodig frequenter grondig gepoetst

Technische Dienst

De technische dienst staat te uwer beschikking voor kleine herstellingen nadat het defect gemeld is aan het afdelingshoofd of aan de verpleegkundige of verzorgende.